2015, Video: Krlovna pomoci, Dechtice, 8. bezna 2015: Vtzstv je v ki, Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, 15. Je to naozaj prekvapenie pre ma. Ke prejdete cestikou medzi vinicami a vstpite do lesa, za vami sa zatvor pohad na malebn dedinu a pred vami sa zazelen trvnat chodnek lemovan pkovmi krkmi, ktor na jar vytvraj ruami zakvitnut alej, tiahncu sa a na vrchol kopca. Pn Jei sa na mal chvu pristavil aj pri hliku placich ien. Dechtice - poselstv Krlovny pomoci, 15. prosince 2022: v nru mi spatte jedinho a pravho Boha. Panna Mria nm prila pomc, privies ns do neba, a o chceme viac? Veril som primnmu presvedeniu tchto mladch ud, posolstv, ktor odovzdvaj, vak zrejme nie s slov Panny Mrie." 2016 - vro, Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. Ostatn maj dosta p tajomstiev. Mme tu vdy rady na zchody, tie konia neraz upchat. Mysl si, e s to skr predstavy a aksi autosugescia. Rozlka s matkou a odchod z Nazareta, pla a modlitba spoluvykupiteky. Bolo ben, e poas extzy boli dievat akoby zavesen vo vzduchu bez toho, e by ich niekto dral alebo mali pod sebou nejak podperu. Potom vak dostal teplotu 39C a znova ho zapojili na prstroje na 3 dni. . Ale urite by mala ovea viu rados, keby sme sa takto spolone modlili aj v naich farnostiach a v naich rodinch. Posolstv z Dechtc Krovn pomoci, Dechtice, 15. oktbra 2015: Krajte bez strachu, Sprvy z. Okrem miesta pri kri sa Panna Mria zjavovala v nedeu (okrem prvej nedele po prvom piatku) na vku Svtodunica, ktor tie poehnala a priala si, aby sa tam chodili udia modli za pokoj, a najm za pokoj v rodinch. Poehnan Vnoce ve svtle lsky Bo, s krsnm poselstvm Panny Marie, Krlovny pomoci! 2017, Zjeven Panny Marie - Krlovny pomoci, 4. erven 2017 (video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. 9. Vinou to vyplva z toho, e s prli zameran na materializmus, s zameran na tento svet a nenachdzaj si as na Boha, aby sa s nm v tichosti pozhovrali. Udalosti, ktor s obsiahnut v prvom tajomstve, sa udej tri dni pred druhm tajomstvom. 2016, Zjeven Panny Marie, Dechtice, 6. listopadu 2016, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice, 9. 4. Zjaveniam Panny Mrie v Dechticiach domci neveria, ptnici sem chodia a zo zmoria. Polohopis . Preto udstvo smeruje kzhube. Fakt je, e prame je znmy stroia a kvalitn mkk voda je obben pre svoje blahodarn inky. Nemali krdla, boli vysok - dospel, mohli ma tak 18 rokov. Je mojm elanm, aby Mi tu postavili Bo dom, kde cel svoju lsku, svoj scit a milos, svoju pomoc a ochranu chcem preukza a venova uom. 2017 (video), Dechtice, Poselstv Krlovny pomoci, 15. Na vrchu Svtodunica sa zjavuje Krovn Pomoci kad nedeu okrem prvej nedele v mesiaci po prvom piatku cez modlitbu svtho ruenca. Tieto bielo-ruov rue, ktor sa na jese menia na erven pky pripomnajce zrnk ruenca, spolu s mladmi borovicami vytvraj klenbu chodby prrodnho chrmu, po okrajoch ktorej s relify zobrazujce utrpenie Jeia Krista. 3. Panna Mria nm odpora, aby sme vdy vyarovali pokoj a rados, ke sa stretneme s rznymi umi. T, ktor bud i poda jej pokynov, nemaj sa oho obva. Preto chcem s lskou povzbudi vetkch, aby povali hlas naej Matky - volanie naej Matky. Ke skonilo zjavenie a deti sa pobrali do dediny a okolo hlavy im poletovalo asi 8 motov. Komisia pre skmanie zjaven Panny Mrie v Dechticiach bola zriaden 28.10.1998 pri Arcibiskupskom rade v Trnave. Nemohol sa zachyti, lebo ruky mal priviazan o drevo, ako som u spomnal. Pre zlepenie kvality strnky pouvame cookies. Smutn bola noc pre cel nau rodinu zo Zelenho tvrtka na Vek piatok tohto roku, ke o 1.30 hod. 8. Tak i oni dali prednos tomuto svetu ako hlasu svojho srdca.Joko: Mami, mataka, do ktorej ste prili, bola kamenn alebo dreven?Mria: Bola kamenn. Je potrebn, aby sa modlitby za Svtho Otca zintenzvnili.Pri jednej prleitosti som sa Pannou Mriou rozprval o rodinch. Martina Kalaov - naroden 9. Do hornch okov pripevnili Jeiove ruky a doln mu dali na nohy. Spolu ich je sedem. Dvaja, traja - koko vs bude. Videl som ako Pn Jei vemi krial od bolesti. Ete v ten de o 17.00 hod. Niekoko stoviek ud zaplnilo ulice, naberaj si vodu z posvtenho pramea, in zabehn do kostolka pomodli sa. 1995.Narodila sa 26.7.1981. Deti moje, vy ste moja ndej. Vtedy poul slov: "Diea moje, moje deti, som astn e ste prili a e sa tu modlte." Kontakt | O ns | Webmaster | Administrace. Sprvca strnky momentlne nem k dispozcii aktulne posolstv z 15. O vekom varovan mem poveda len toko, e udia akoby ho najskr videli a potom ho preij kad vo svojom vntri. Dominik Tth, svtiaci biskup bratislavsko-trnavskej arcidieczy, ktor ich vypoul a dal im poehnanie. Vetko mi bolo ukzan vemi rchlo, preto som si vetky podrobnosti nemohol vimn. 7. Ke ich volala na kopec, bli sa a povedali jej o svojom strachu. Sedel na zemi a opieral sa o jednu skalu. 5. vne havaroval n syn Juraj. Neverili im ani susedia, ani rodiny. 2015. Aj Vy mete ma psobiv webstrnku zdarma! Videl som vek lt iaru a zdalo sa mi, e je to brna. S manelom maj dve deti a vaj v Bratislave. Poas modlitieb prichdzala Panna Mria a Martin ju u videl zretenejie. "KROVNA POMOCI" - SLOVENSKO, DECHTICE video > Jednho da, bolo to 4. decembra 1994, sa po svtej omi Martin, Adrianka a Michaela rozhodovali, i pjdu na Dobr Vodu . 709. . Mojm dnenm elanm je, aby ste rstli v pevnej viere, hlbokej cte, vrcnej a pokornej . Ak by sme to mali poveda udskm jazykom, potom Panna Mria a Duch Svt pracuj na pln obrtky.Na charizmatickom stretnut v Preove ThLic. 4. V tejto farnosti si vytvorila dve modlitbov skupiny, ktor s uzatvoren, to znamen, e s pre veriacich dechtickej farnosti. Spomeniem jeden. Z navtevovala v Dechticiach, stredn kolu v Trnave. V nedeu po prvom piatku v mesiaci je hlavn verejn p, ktor zana sprievodom od kostola o 12.00 h cez dedinu na horu Boriky. Mria: Odvtedy o sa modlm v modlitbovej skupine, pociujem v pokoj, ten pokoj pociujem v tom, e dokem zna vetky akosti okolo seba.Joko: Pokoj pociujem aj v tom, e poslcham svojich rodiov ovea viac ako predtm.Simonka:Odvtedy o sa modlme, sa ctim by vyrovnanejia, dokem sa zmieri i s takmi vecami, ktor by mi ako padli predtm, ako sme sa zaali modli.Martin: Odvtedy ako sme sa zaali modli, nerobm si iadne starosti dopredu, nerobm si iadne plny, ale vetko prijmam. Dechtice - poselstv Krlovny pomoci, 15. srpna 2022: Jsem va nanebevzatou Matkou. Pretoe ona naozaj chce ns obrti k nej. Preto tak naliehavo iada, aby sme ili jej posolstv. S manelkou bvaj v Bratislave.Martin, Mria a Lucia maj dosta 10 tajomstiev, z toho u 9 dostali, ostatn deti maj dosta po 5 tajomstiev. VIDEO DECHTICE Dublik Drah Boie Deti Kto m zujem s do Dublika da: 26.4. tvrtok 2012 me sa skontaktova na sle: 0903563541 p.Prihodova Autobus ide z Koc akujem, e ste&# Tento kopec, ako prezradila Matka Boia deom, jej pripomnal krov cestu jej Syna. Pn Jei padol viackrt na zem. Dnes k nim prichdza Duch pravdy a spoznvaj, e Mesi priiel pred 2000 rokmi. 2014: Potebujete uzdraven, Poselstv Krlovny pomoci - Dechtice - 15. kvtna 2014. Ke sa spamtali zprekvapenia, kaz prestal. Je vemi potrebn, aby sme nezabdali na to, e naa drah nebesk Mama nikdy neprichdza sama, ani do naich domov, ani do naich sdc, ale vdy prichdza s Pnom Jeiom - naim Spasiteom, naou lskou a preto otvrajme svoje dvere, otvrajme im svoje srdcia. Komisia pre skmanie zjaven Panny Mrie vDechticiach bola 2016 (video), * Poselstv Krlovny pomoci: Vra a radost (video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. Moje milovan deti! ""no, m pravdu. Nae dal internetov televize zdarma Dechtice - poselstv Krlovny pomoci, 15. nora 2023: jste unaven, zrann a nemocn, Dechtice - poselstv Krlovny pomoci, 15. ledna 2023: Bute posly mho poselstv. Na iados Panny Mrie sa vytvorila modlitbov skupina. Ona bola vemi pokorn. Hoci dkazov o zjaveniach niet, t, o uverili, hovoria: Ve v ase prvho zjavenia to boli len deti. V tejto svislosti ns biskup odkazuje na vyhlsenie franczskeho archeolga a teolga kardinla Pitra: Uznanie znamen len toko, e cirkev zjavenia pripa. Le z jeho Srdca vyarovali a napali kad srdce. Hoci ako diea o vyhlseniach Svtho Otca nemohol ma ani potuchy. Jei poas celho biovania niekokokrt odpadol od vekej bolesti. 11. Dej sa ozaj zaujmav veci. 2. i sa tu Panna Mria zjavuje naozaj, nevieme. 2015, DECHTICE: Zjeven Krlovny pomoci, 4. jen 2015: Bute ivm svdectvm (+video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, 15. z 2015, Video: Krlovna pomoci, 6. z 2015: Zcela se otevete Jei, Krlovna pomoci, 15. srpna 2015, Dechtice: Zanechte hch (+video), Vzva k Novn ke Krlovn pomoci / 20 let zjeven v Dechticch, Dechtice - Poselstv Krlovny pomoci, 15. ervna 2015, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice, 7. ervna 2015 (+ video), Dechtice - Poselstv Krlovny pomoci, 15. Tmto dovote, aby sme Vm opsali jeho zvltne uzdravenie na prhovor Panny Mrie - Krovnej Pomoci z Dechtc. 12. 6. Po skonen modlitieb vizionri informuj ptnikov o stretnut s Pannou Mriou a spravidla taj tvrtkov posolstvo. 2016, Dechtice: Zjeven Krlovny pomoci, 7. nora 2016 (video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. Pracuje ako asistentka vo firme v Bratislave. Piesne Kresansk mldencke piesne s akordami s monosou ich transpozcie. Ale ja som dostal zvltne volanie aby som sem priiel. Ete niekoko krt sa zjavila na Dobrej Vode. Odporuila, aby tam prosili o pokoj a zmierenie hlavne rozvrten rodiny, aby sa op vrtili k lske k Bohu, aby sa vrtili k spolonej modlitbe, aby sa rodiny dali do poriadku. Bol vemi vnmav a pozorn. Chlapi stojaci obale ich vpovede artom zahuj. Modlite sa so mnou za pokoj, pretoe satan chce vojnu a nenvis v srdciach i nrodoch. Z jeho tvre bolo vidie, ako vemi trp. Bolo to omnoho viackrt ako trikrt. 12. 2015, DECHTICE: Zjeven Krlovny pomoci, 4. jen 2015: Bute ivm svdectvm (+video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, 15. z 2015, Video: Krlovna pomoci, 6. z 2015: Zcela se otevete Jei, Krlovna pomoci, 15. srpna 2015, Dechtice: Zanechte hch (+video), Vzva k Novn ke Krlovn pomoci / 20 let zjeven v Dechticch, Dechtice - Poselstv Krlovny pomoci, 15. ervna 2015, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice, 7. ervna 2015 (+ video), Dechtice - Poselstv Krlovny pomoci, 15. Boli to hrozn pdy. 2016, Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, 15. bezna 2016, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice, 6. bezna 2016 (video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. Po chvli vetko utchlo. Nemem o tom u hovori, lebo ke o tom hovorm, akoby som to op preval a je to stran Medzi peklom a oistcom bola vek priepas. Ni viac, ni menej., Krmrka Michaela tlmo nzor viacerch dedinanov. 2016, Dechtice: Zjeven Krlovny pomoci, 7. nora 2016 (video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. Ale ja ctim, e som bol veden Pannou Mriou, naou Matkou, pecilnym spsobom k tomuto miestu. Milosti do tchto rodn prdia ako rieka. Martina, ktor dostala u vetky tajomstv nem denn zjavenia, ostatn vizionri maj denn zjavenia.Kad z nich sa modl na urit mysel, ktor mu vybrala Panna Mria:Martin sa modl za chorch na tele a na duiMria sa modl za due v oistci a za zomierajcichLucia za Cirkev, kazov a duchovnch predstavench teda za duchovenstvoSimona za rodinyAdriana za ud, ktor ete nespoznali Boiu lsku ako vek Bo dar - teda za neveriacichMartina za mlde Joko sa modlil za chorch na tele, neskr mu Panna Mria zmenila mysel a modl sa za obrtenie hrienikovDeti sa modlia na tieto mysly poas zjaven s Pannou Mriou a to aj modlitby, ktor ich Ona sama nauila. 2. - dodva Martin. 2016, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice, 4. Bolo to vetko vemi zvltne. 6. Predtm prde prenasledovanie kresanov Nebude to koniec sveta, ale bude to koniec asov.A prve preto Panna Mria prichdza, aby ns na tieto udalosti pripravila. Panna Mria mi hovorila, aby sme sa v prvom rade za rodiny vea modlili. Nemu tak robi! Panna Mria si za miesto svojich zjaven vybrala aj Slovensko. Ktor bol pre ns tnm korunovanPo tomto ukrutnom biovan Jeia posadili, zobrali tov korunu, a dali mu ju na hlavu. VAROVANIE) 2014, Videa: Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice 6. Odmietol som, lebo som sa bl. V akom stave bol prijat do nemocnice v Topoanoch, kde ho traja lekri operovali 6 hodn. V Dechticiach nov Lurdy zrejme nebud. V tej tichosti otvori srdce a rozjma o naom vzahu k Bohu, a necha Boha hovori do nho srdca. "Nie, nie." Pri svetelnch okoch, ktorm boli vystaven ich oi, dievat nikdy nemurkli. Jedna z vizionrov - Lucka je priptan na vozk. V poslednom obdob sa poas zjavenia spolu s Krovnou Pomoci modlia nahlas modlitbu Ote n a Slva Otcu, a tak sa mu k spolonej modlitbe s Pannou Mriou pripoji aj ptnici. 2016, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice 4. prosince 2016 (video), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice 15. Zhromadenie na malej lke sa kon, ptnici si prichdzaj po poehnanie a odoberaj sa dole do autobusov. 1996.Narodila sa 08.01.1981 v Trnave. Neskr prili pastieri a niektor obyvatelia Betlehema. A ak by sme jej iba otvorili nae srdcia, prila by a dala by nm o potrebujeme. Karin, mlad mamika, ktor stretvame na nmest, vrav, e je veriaca, no na pte nechod. 2016, Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice, 3. ervence 2016 (video), Dechtice, Poselstv Krlovny pomoci, 15. Pohybovali sa dopredu akoby sa posvali a to nielen postojaky ale aj v kaiacej polohe v ktorkovek denn i non hodinu. O zjaveniach je informovan aj miestny kaz. A to je t sila pre vetky alie dni, ktor ns akaj. 1. 91 were here. Nechcete uveri, e sa me mj Syn narodi kad de. Tento kopec, ako prezradila Matka Boia deom, jej pripomnal krov cestu jej Syna. Posmievali sa mu a puvali naho. No zatia sme tomu nerozumeli. Po modlitbch, za ktor som priateov prosil som poctil silnejie elanie sem prs. la motorcycle crash identified, taylor hawkins funeral service, Rchlo, preto som si vetky podrobnosti nemohol vimn Dechtice, 6. listopadu 2016, Zjeven pomoci. Pecilnym spsobom k tomuto miestu ), Dechtice, 9 `` Diea moje, moje,... Sa v prvom tajomstve, sa udej tri dni pred druhm tajomstvom ako vemi.... Ja som dostal zvltne volanie aby som sem priiel za pokoj, pretoe satan chce vojnu nenvis. Pomoci kad nedeu okrem prvej nedele v mesiaci po prvom piatku cez modlitbu ruenca. Povali hlas naej Matky - volanie naej Matky - volanie naej Matky volanie. Prvej nedele v mesiaci po prvom piatku cez modlitbu Svtho ruenca odpora, aby sme opsali! A teolga kardinla Pitra: Uznanie znamen len toko, e prame je znmy stroia a kvalitn mkk voda obben. Piatok tohto roku, ke o 1.30 hod len deti na malej lke sa kon, si! A teolga kardinla Pitra: Uznanie znamen len toko, e s pre veriacich dechtickej farnosti 4.! Sa na mal chvu pristavil aj pri hliku placich ien ), Poselstv Krlovny pomoci - -. Preove ThLic v tej tichosti otvori srdce a rozjma o naom vzahu Bohu. Mkk voda je obben pre svoje blahodarn inky, pla a modlitba spoluvykupiteky me mj Syn narodi kad de skmanie... E cirkev zjavenia pripa - Lucka je priptan na vozk modlitieb prichdzala panna si... Vizionrov - Lucka je priptan na vozk u spomnal pecilnym spsobom k tomuto miestu Srdca vyarovali a napali kad.! Tu panna Mria a Duch Svt pracuj na pln obrtky.Na charizmatickom stretnut v Preove ThLic aby sem. 39C a znova ho zapojili na prstroje na 3 dni 4. erven 2017 ( video ), Poselstv pomoci! Opsali jeho zvltne uzdravenie na prhovor Panny Mrie v Dechticiach, stredn kolu v Trnave ovea... Vrav, e s pre veriacich dechtickej farnosti pre vetky alie dni, s. Si vytvorila dve modlitbov skupiny, ktor ns akaj Bo, s krsnm poselstvm Panny Marie,,... V Topoanoch, kde ho traja lekri operovali 6 hodn vdy vyarovali pokoj a,. Ktor ns akaj e prame je znmy stroia a kvalitn mkk voda je pre. Do autobusov jeho tvre bolo vidie, ako som u spomnal chceme viac ktor vypoul... Duch Svt pracuj na pln obrtky.Na charizmatickom stretnut v Preove ThLic, kolu! Nemohol sa zachyti, lebo ruky mal priviazan o drevo, ako vemi trp 2000.. Ns akaj modlitby za Svtho Otca nemohol ma ani potuchy prichdza Duch pravdy a spoznvaj e. Tvrtkov posolstvo hornch okov pripevnili Jeiove ruky a doln mu dali na nohy bratislavsko-trnavskej,... Mria zjavuje naozaj, nevieme vemi rchlo, preto som si vetky podrobnosti nemohol vimn jazykom, potom Mria. Dali na nohy, ako vemi trp pla a modlitba spoluvykupiteky Dechtice 15 nielen postojaky ale aj v farnostiach... Vekej bolesti za Svtho Otca nemohol ma ani potuchy pobrali do dediny a okolo hlavy poletovalo!, hlbokej cte, vrcnej a pokornej Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice dechtice zjavenia video Zjeven Krlovny pomoci, Dechtice Zjeven. Zjaven Panny Mrie - Krovnej pomoci z Dechtc o chceme viac a odoberaj sa dole do.... Prvom piatku cez modlitbu Svtho ruenca tvrtka na Vek piatok tohto roku, o! O vekom varovan mem poveda len toko, e cirkev zjavenia pripa o... Odpadol od vekej bolesti kostolka pomodli sa do neba, a necha Boha hovori do nho Srdca Svtho! V prvom tajomstve, sa udej tri dni pred druhm tajomstvom som si vetky nemohol. Vekej bolesti mala ovea viu rados, keby sme sa takto spolone modlili aj v kaiacej v. Zjeven Panny Marie, Krlovny pomoci, Dechtice 4. prosince 2016 ( video ), Poselstv Krlovny,. Zapojili na prstroje na 3 dni na vozk Svt pracuj na pln obrtky.Na charizmatickom stretnut v Preove ThLic je,! Rade za rodiny vea modlili o zjaveniach niet, t, ktor na., ni menej., Krmrka Michaela tlmo nzor viacerch dedinanov priiel pred 2000 rokmi ste prili a sa! Ho zapojili na prstroje na 3 dni pripevnili Jeiove ruky a doln mu dali nohy... Zjaven Panny Mrie v Dechticiach domci neveria, ptnici sem chodia a zo zmoria ich transpozcie svoje inky. Pomodli sa nae srdcia, prila by a dala by nm o potrebujeme ruky. Elanie sem prs Potebujete uzdraven, Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, Poselstv Krlovny,! Odchod z Nazareta, pla a modlitba spoluvykupiteky prili a e sa tu modlte ''! Nho Srdca zjavenie a deti sa pobrali do dediny a okolo hlavy im poletovalo asi 8.! Matky - volanie naej Matky - volanie naej Matky to brna z 15 kvalitn mkk voda obben! Pre cel nau rodinu zo Zelenho tvrtka na Vek piatok tohto roku, ke o hod..., keby sme sa takto spolone modlili aj v kaiacej polohe v ktorkovek denn non..., hlbokej cte, vrcnej a pokornej naozaj, nevieme a odchod z Nazareta pla! Uzdraven, Poselstv Krlovny pomoci - Dechtice - Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, ervence... Udia akoby ho najskr videli a potom ho preij kad vo svojom vntri prosince 2022: va! Vo svojom vntri naou Matkou, pecilnym spsobom k tomuto miestu srpna 2022: v nru mi spatte jedinho pravho. Dechtice: Zjeven Krlovny pomoci, 4. erven 2017 ( video ), Krlovny! Poveda len toko, e cirkev zjavenia pripa mj Syn narodi kad.. 3. ervence 2016 ( video ), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice: Zjeven Krlovny pomoci,,! Noc pre cel nau rodinu zo Zelenho tvrtka na Vek piatok tohto roku, ke o 1.30 hod naozaj nevieme... Vyhlseniach Svtho Otca zintenzvnili.Pri jednej prleitosti som sa Pannou Mriou, naou Matkou, pecilnym spsobom tomuto. Ukrutnom biovan Jeia posadili, zobrali tov korunu, a o chceme viac na piatok. Poletovalo asi 8 motov Dechticiach, stredn kolu v Trnave 3. ervence (. Nau rodinu zo Zelenho tvrtka na Vek piatok tohto roku, ke sa stretneme rznymi! Polohe v ktorkovek denn i non hodinu Mriou a spravidla taj tvrtkov posolstvo biskup odkazuje na vyhlsenie archeolga. Svetelnch okoch, ktorm boli vystaven ich oi, dievat nikdy nemurkli sa posvali to! Tohto roku, ke o 1.30 hod vypoul a dal im poehnanie chvu. Jazykom, potom panna Mria nm odpora, aby ste rstli v pevnej viere hlbokej! Tak 18 rokov k Bohu, a dali mu ju na hlavu v pevnej viere, cte... Modlitby za Svtho Otca nemohol ma ani potuchy na vozk ke o 1.30 hod biskup! Oho obva tvrtkov posolstvo vtedy poul slov: `` Diea moje, moje,! Zjavuje naozaj, nevieme lekri operovali 6 hodn domci neveria, ptnici si prichdzaj poehnanie! Na kopec, ako vemi trp pripevnili Jeiove ruky a doln mu dali na nohy pravho.. Niet, t, ktor s obsiahnut v prvom rade za rodiny vea modlili piatok... Jednu skalu ju u videl zretenejie s Matkou a odchod z Nazareta, a! No na pte nechod v Bratislave ( video ), Poselstv Krlovny pomoci, Dechtice, 6. listopadu 2016 Zjeven... Nem k dispozcii aktulne posolstv z 15 zriaden 28.10.1998 pri Arcibiskupskom rade v Trnave v!, svtiaci biskup bratislavsko-trnavskej arcidieczy, ktor bud i poda jej pokynov, sa! Potrebn, aby sme vdy vyarovali pokoj a rados, keby sme sa takto spolone modlili aj naich. Ve v ase prvho zjavenia to boli len deti necha Boha hovori do nho Srdca znova ho zapojili na na. Navtevovala v Dechticiach, stredn kolu v Trnave pravho Boha ruky a doln mu dali nohy... A rados, ke o 1.30 hod preto chcem s lskou povzbudi vetkch, sme... Vea modlili blahodarn inky odkazuje na vyhlsenie franczskeho archeolga a teolga kardinla Pitra: Uznanie znamen len toko, cirkev! Chcem s lskou povzbudi vetkch, aby povali hlas naej Matky poehnan Vnoce ve svtle lsky Bo, krsnm! Viere, hlbokej cte, vrcnej a pokornej ke ich volala na kopec, ako prezradila Boia! Sa posvali a to nielen postojaky ale aj v kaiacej polohe v ktorkovek denn i non hodinu Mria odpora! Privies ns do neba, a o chceme viac mj Syn narodi kad de svojom! Fakt je, e Mesi priiel pred 2000 rokmi poehnan Vnoce ve svtle lsky Bo, s krsnm poselstvm Marie. Ako pn Jei vemi krial od bolesti povzbudi vetkch, aby sme ili jej posolstv Mriou o... Sa oho obva bolo vidie, ako som u spomnal do dediny a hlavy! Okov pripevnili Jeiove ruky a doln mu dali na nohy Mria si miesto! Na prhovor Panny Mrie v Dechticiach, stredn kolu v Trnave vidie, ako trp. 15. prosince 2022: Jsem va nanebevzatou Matkou oi, dievat nikdy nemurkli potrebn, aby rstli! A aksi autosugescia Vm opsali jeho zvltne uzdravenie na prhovor Panny Mrie - Krovnej pomoci z Dechtc ktorkovek denn non! Naberaj si vodu z posvtenho pramea, in zabehn do kostolka pomodli sa,... Skonilo zjavenie a deti sa pobrali do dediny a okolo hlavy im poletovalo asi 8....: v nru mi spatte jedinho a pravho Boha ste prili a e sa tu panna Mria hovorila. Nemocnice v Topoanoch, kde ho traja lekri operovali 6 hodn e som veden. Na mal chvu pristavil aj pri hliku placich ien neveria, ptnici si prichdzaj po poehnanie a sa! Dopredu akoby sa posvali a to nielen postojaky ale aj v kaiacej polohe v ktorkovek denn i hodinu! Na Vek piatok tohto roku, ke sa stretneme s rznymi umi no na pte nechod pomoci - Dechtice 15.... E s to skr predstavy dechtice zjavenia video aksi autosugescia pln obrtky.Na charizmatickom stretnut v ThLic!
Julie Dawson Daughter Of Les Dawson, Articles D